ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFE-mail

Η αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος με προσθετική βαλβίδα περιλαμβάνει δύο τύπους βαλβίδων: τις μηχανικές και τις βιολογικές (ιστικές). Η κύρια διαφορά τους είναι ότι οι μηχανικές δεν εκφυλίζονται, αλλά απαιτούν ισόβια αντιπηκτική αγωγή, ενώ οι βιολογικές εκφυλίζονται σταδιακά μετά από 10 – 15 έτη ιδίως σε νεότερες ηλικίες, αλλά απαιτούν αντιπηκτική αγωγή μόνο για λίγους μήνες.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Οι νεώτερου τύπου μηχανικές βαλβίδες έχουν πολύ καλή αιμοδυναμική συμπεριφορά και τοποθετούνται ευκολότερα και ασφαλέστερα από άλλες βαλβίδες στις πιο ‘’δύσκολες’’ τεχνικά περιπτώσεις.

Ενδείξεις

• Νεώτεροι ασθενείς (< 65 – 70 έτη).

• Αποφυγή επανεγχείρησης.

• Ασθενείς που ήδη παίρνουν αντιπηκτικά για κάποια συνυπάρχουσα νόσο.


Αντενδείξεις

• Όταν υπάρχουν αντενδείξεις για λήψη αντιπηκτικών.

• Κύηση.

• Αδυναμία παρακολούθησης αντιπηκτικής αγωγής.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Οι βιολογικές βαλβίδες είναι διαφόρων τύπων:

• Χοίρειες βαλβίδες.

• Περικαρδίου βοός.

• Ανθρώπινο ομοιομόσχευμα.


Ενδείξεις

• Μεγάλη ηλικία.

• Αντένδειξη λήψης αντιπηκτικών.

• Κύηση.


Αντενδείξεις

• Νεφρική ανεπάρκεια.

Οι βιολογικές βαλβίδες νεωτέρου τύπου έχουν καλή λειτουργικότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό (80 – 90 %) για 12 – 15 έτη, ιδίως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (> 70 έτη).

Τα ανθρώπινα ομοιομοσχεύματα έχουν τα μειονεκτήματα της ανεύρεσης καλής ποιότητας, προετοιμασίας και διατήρησης όπως και της χειρουργικής τεχνικής, που απαιτεί εμπειρία και οργάνωση της μονάδας. Η τοποθέτηση τους σε ηλικίες από 20 – 60 έτη έχει ως αποτέλεσμα την καλή λειτουργικότητα σε ποσοστό > 80% τη δεκαετία.

Αορτικές βαλβίδες (βιολογικές, μεταλλική).

ΘΝΗΤΟΤΗΣ


Η εγχείρηση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας έχει θνητότητα περί το 3% και σε επανεγχειρήσεις περί το 4.5 – 5%.

Μεγαλύτερος κίνδυνος υφίσταται:

• Μεγάλη ηλικία.

• Φύλο θήλυ.

• Μεγάλη διάταση αριστεράς κοιλίας – NYHA III, IV

• Συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσος – επανεγχείρηση.

• Μακρύς χειρουργικός χρόνος ισχαιμίας.


ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ

Επιπλοκές που συνδυάζονται με την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας είναι:

• Αρρυθμίες – κολποκοιλιακός αποκλεισμός (1%).

• Εγκεφαλικά επεισόδια (3%).

• Ενδοκαρδίτης (3% στην 5ετία).

• Θρομβοεμβολικά επεισόδια (1% / χρόνο).


Η απώτερη επιβίωση μετά από αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας είναι 75% την 5ετία και 60% τη 10ετία.
Η κλινική βελτίωση και η βελτίωση των παραμέτρων της καρδιακής λειτουργίας αρχίζει από την άμεση μετεγχειρητική περίοδο και συνεχίζει για αρκετούς μήνες μετεγχειρητικά.

Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους
Διαφήμιση